OpenRice X 新東方烹飪教育「Junior Chef 親子廚藝班」小廚神育成!


 

  OpenRice開飯喇聯同新東方烹飪教育 特別企劃之「Junior Chef親子廚藝班」

  9月1日星期六召集一眾喜歡烹飪嘅小萌友同爹哋媽咪親手炮製美食,
齊齊跟我們香港新東方 星級廚師Joe Wong 學習整煙三文魚磨菇蛋批。

大家都整得好成功,真係要向咁多位小朋友俾個LIKE。

 

媒體報導: 小廚神育成!OpenRice Junior Chef親子烹飪班


openrice 食評 : 香港新東方廚藝培訓